QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 15/10/2020
Nội dung: - Dự Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT BDVTU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: