QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 24/10/2019
Nội dung: - (Dời qua chiều 25/10) Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại lĩnh vực đất đai.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: - PTH-VPTU