QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 07/10/2020
Nội dung: - Họp giải quyết khiếu nại đất đai của công dân địa bàn huyện Tân Hồng và thành phố Cao Lãnh.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại Ban Tiếp công dân Tỉnh
Người chủ trì:
Thành phần: - PTH-VPTU