QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 05/10/2020
Nội dung: - Lễ Khánh thành Trụ sở Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công; công bố vận hành Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại Bưu điện Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: