QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 26/10/2020
Nội dung: - Đi công tác.
Thời gian: - 02 ngày
Địa điểm: - Tại Hà Nội
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - Đại diện LĐ VPTU