QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (17, 56856 KB)
4138-CVVPTU BTV56.signed.pdf508 (Kbytes)
3.1-43-TTrBCSD.pdf3876 (Kbytes)
3.1-178-KHUBND.pdf28645 (Kbytes)
3.2-39-TTrBCSD.pdf2215 (Kbytes)
3.4-24-BCBCSD.pdf8451 (Kbytes)
3.6-44TTr-BCSD2020.pdf383 (Kbytes)
4.2-1228-TTrVPTU.pdf310 (Kbytes)
4.2-1228-TTrVPTU DT sua doi Quy dinh 16_ngay 01 9.doc66 (Kbytes)
4.2-1228-TTrVPTU(Kem) dieu chinh cac quy dinh 03 9.doc91 (Kbytes)
5-1340-CVBDVTU (kem).doc45 (Kbytes)
6-2031-CV kèm KL 83.doc44 (Kbytes)
7-2031-CV kem KL 84.doc46 (Kbytes)
8-TTr so 393.doc49 (Kbytes)
9-118-CVBCSD.pdf2516 (Kbytes)
12-1291-QDTU.pdf4961 (Kbytes)
15-25-BCBCSD.pdf4600 (Kbytes)
1- Chuong trinh BTV 56 (moi 16g30).doc52 (Kbytes)
Ngày: 10/09/2020
Nội dung: - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 56.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - LĐ VPTU; PTH; PKT-XH (có Thư mời và tài liệu kèm theo)