QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 02/09/2020
Nội dung: - Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9.
Thời gian: - 01 ngày
Địa điểm:
Người chủ trì:
Thành phần: