QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 11/09/2020
Nội dung: - Nói chuyện với Hội quán Văn nghệ sĩ.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại Báo Văn nghệ
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH