QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/09/2020
Nội dung: - Dự nghiệm thu, bàn giao dự án hoàn thành Đường tuần tra biên giới tỉnh Đồng Tháp.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại TX Hồng Ngự
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: