QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 30/09/2020
Nội dung: - Họp Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy.
Thời gian: - 10 giờ
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì:
Thành phần: - Các đ/c ĐUV ĐUVPTU