QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/10/2020
Nội dung: - Dự họp Đoàn đại biểu số 03 (Đảng bộ thị xã Hồng Ngự).
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại TX Hồng Ngự
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: