QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 22/09/2020
Nội dung: - Họp lệ Chi bộ 1.
Thời gian: - 10 giờ
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Đảng viên Chi bộ 1