QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 22/09/2020
Nội dung: - Gặp gỡ cán bộ, công chức thị xã Hồng Ngự.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại TX Hồng Ngự
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH