QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 23/09/2020
Nội dung: - (Bổ sung) Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại TU Hồng Ngự
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - PKT-XH