QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 29/09/2020
Nội dung: - Họp Thường trực Tỉnh ủy.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - LĐ VPTU; PTH; PKT-XH