QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 07/09/2020
Nội dung: - Tiếp công dân huyện Châu Thành.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại Ban Tiếp công dân Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: