QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/09/2020
Nội dung: - Làm việc với Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XI.
Thời gian: - 01 ngày, 8 giờ
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan; Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - LĐ VPTU; PTH; PKT-XH