QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 11/10/2020
Nội dung: - Dự lễ công nhận huyện Tháp Mười nông thôn mới.
Thời gian: - 19 giờ
Địa điểm: - Tại huyện Tháp Mười
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan; Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng; Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: - PKT-XH