QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 28/09/2020
Nội dung: - (Bổ sung) Làm việc với Tổ Tuyên truyền - Khánh tiết.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Thanh Hùng; đ/c Đoàn Tấn Bửu; Thành viên Tổ Tuyên truyền - Khánh tiết; LĐ VPTU; Đại diện các Phòng: TH, KT-XH, QT, TCĐ, HC-LT (VPTU). Đ/c Tổ trưởng chuẩn bị nội dung