QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/09/2020
Nội dung: - Họp về chủ trương thuê đất của Công ty TNHH Sen Đại Dương tại TTGDNN Kỹ thuật Giao thông Đồng Tháp.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: