QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/10/2020
Nội dung: - Dự khai mạc Tuần hàng cá tra và đặc sản Đồng Tháp tại TP. Hà Nội năm 2020.
Thời gian: - 01 ngày
Địa điểm: - Tại Hà Nội
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: