QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 04/09/2020
Nội dung: - (Bổ sung) Dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo văn bản.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT BTCTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: