QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/09/2020
Nội dung: - (Đình lại) Gặp gỡ cán bộ, người lao động Liên đoàn Lao động Tỉnh.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT B-NVHLĐ Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH