QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 28/10/2020
Nội dung: - Nghe báo cáo tình hình triển khai và sử dụng kinh phí đối với công tác đăng ký doanh nghiệp, chuẩn hoá dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
Thời gian: - 15 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: