QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 05/10/2020
Nội dung: - Dự Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Thời gian: - 05 ngày
Địa điểm: - Tại Hà Nội
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: