QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 28/09/2020
Nội dung: - Làm việc về việc triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: