QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (3, 1489 KB)
1089-QDTU.signed.pdf433 (Kbytes)
02-QDTBPV thanh lap TGV PV sua doi bo sung (04-10).signed.pdf538 (Kbytes)
4144-CVVPTU.signed.pdf518 (Kbytes)
Ngày: 11/09/2020
Nội dung: - (Dời từ buổi sáng sang buổi chiều) Họp Tiểu ban Phục vụ Đại hội XI.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Thành viên Tiểu ban Phục vụ (theo Quyết định 1089-QĐ/TU); Tổ trưởng các Tổ giúp việc Tiểu ban Phục vụ (theo Quyết định số 02-QĐ/TBPV); LĐVPTU; Trưởng các Phòng thuộc VPTU, GĐ NKPS