QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/10/2020
Nội dung: - Dự Lễ khánh thành dự án "Cánh đồng lý tưởng".
Thời gian: - 15 giờ
Địa điểm: - Tại Mỹ Đông, Tháp Mười
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH