QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/09/2020
Nội dung: - Nói chuyện chuyên đề với "Lớp bồi dưỡng kiến thức mới".
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH