QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 440 KB)
Copy of (2) 2098.KH DAO TAO TRUC TUYEN CAP UY (lan 3_hoan chinh).pdf440 (Kbytes)
Ngày: 23/09/2020
Nội dung: - Nói chuyện với cán bộ chủ ngành Nông nghiệp về "Du lịch nông thôn".
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại PH- Sở TT và TT
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH