QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 03/09/2020
Nội dung: - Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại đất đai các huyện: Tháp Mười, Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, thị xã Hồng Ngự và thành phố Sa Đéc.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: - PTH - VPTU