QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 23/09/2020
Nội dung: - Nghe báo cáo: về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất; việc thu hồi đất tại khu du lịch Mỹ Trà; việc sắp xếp tái định cư tại khu phía sau Cty Viettel Tỉnh.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: