QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 15/10/2020
Nội dung: - Dự Lễ công bố Quyết định công nhận Thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 và Nghị quyết thành lập Thành phố Hồng Ngự.
Thời gian: - 18 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại TX Hồng Ngự
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - LĐ VPTU; PKT-XH