QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/09/2020
Nội dung: - Nói chuyện với cán bộ, công chức Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT ĐUK CQ Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH