QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/10/2020
Nội dung: - Dự Lễ khánh thành Nhà máy gạch men Hà Thanh.
Thời gian: - 15 giờ
Địa điểm: - Tại huyện Tam Nông
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; PKT-XH