QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 28/10/2020
Nội dung: - Dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT A1-KDL Mỹ Trà
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Thanh Hùng; đ/c Nguyễn Minh Ngọc; PKT-XH