QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 23/09/2020
Nội dung: - Gặp gỡ cán bộ, công chức Sở Giao thông Vận tải.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại Sở GTVT
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH