QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 07/10/2020
Nội dung: - Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tham mưu phục vụ Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTCTU
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; đ/c Nguyễn Hùng Cường; Các đồng chí: Duy, Nam, Liễu, Tộc