QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 21/09/2020
Nội dung: - Đi công tác.
Thời gian: - 02 ngày
Địa điểm:
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: