QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 01/09/2020
Nội dung: - Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh.
Thời gian: - 6 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - LĐ VPTU