QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 04/09/2020
Nội dung: - Dự Hội thảo "Chuỗi giá trị, kỹ thuật công nghệ sau thu hoạch đối với các ngành hàng Khoai gắn với phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp".
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại huyện Châu Thành
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH