QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 60 KB)
4123 -CVVPTU (khan) - Hop BTVTU Dot xuat 04-10.doc60 (Kbytes)
Ngày: 04/09/2020
Nội dung: - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đột xuất).
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - Có Thư mời kèm theo