QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 19/09/2020
Nội dung: - (Bổ sung) Đi công tác.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại huyện Tam Nông
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH