QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 22/09/2020
Nội dung: - Họp lệ Chi bộ 2.
Thời gian: - 9 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - Đảng viên Chi bộ 2