QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 28/09/2020
Nội dung: - Dự Hội nghị lần thứ tư Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh khóa IX.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT Khối MTTQ và các đoàn thể
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: