QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 30/09/2020
Nội dung: - Đi công tác.
Thời gian: - 03 ngày
Địa điểm:
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH (Quân)