QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/09/2020
Nội dung: - Cho ý kiến giải quyết một số vụ việc vướng mắc.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - BNCTU chuẩn bị nội dung và thư mời; Đại diện LĐ: CAT, TAND Tỉnh, VKSND Tỉnh; LĐVPTU; PTH (Hùng)