QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 04/09/2020
Nội dung: - (Đình lại) Họp các ban và cơ quan của Tỉnh ủy.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường; PTH; PKT-XH