QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 02/10/2020
Nội dung: - Dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp, lần thứ VI.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT NVLĐ Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: - Đ/c Huỳnh Thị Tuyết Vui