QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (23, 46377 KB)
4149-CVVPTU.signed.pdf580 (Kbytes)
1.chuong trinh moi.doc49 (Kbytes)
2.1-47TTr-BCSD2020 - Du thao Bao cao tinh hinh KTXH 9 thang, uoc ca nam 2020.doc393 (Kbytes)
2.1-47TTr-BCSD2020 - Tinh hinh KTXH 9 thang, uoc ca nam 2020.pdf492 (Kbytes)
2.2-45-TTRBCSD.PDF3895 (Kbytes)
4-1485-TTr BTCTU khen thuong.signed.pdf697 (Kbytes)
4-kem TTr 1485 (dự trù kinh phí).xls66 (Kbytes)
4-kem TTr 1485 QD tang BK.doc36 (Kbytes)
4-kem TTr 1485 QD tang Co.doc37 (Kbytes)
4-kem TTr 1485 tom tat thanh tich.doc53 (Kbytes)
5-TTr so 396 nam 2020 ket qua tong hop tham luan Dai hoi XI Dang bo Tinh (Phong KG-VHVN04.9.2020) new.doc870 (Kbytes)
6.2-1238-TTrVPTU (kem du thao Bao cao tong hop y kien VK ĐH Dang bo lan thu XI NK 2020-2025 (Bsung).doc213 (Kbytes)
6.2-1238-TTrVPTU.PDF439 (Kbytes)
7-Xin chu truong to chuc ky hop chuyen de HDND.PDF167 (Kbytes)
16tt30BC-BCSD2020 - PL Uoc thu chi NSNN 2020 va dinh huong du toan thu, chi NSNN 2021.xlsx37 (Kbytes)
16tt30BC-BCSD2020 - Uoc thu chi NSNN 2020 va dinh huong du toan thu, chi NSNN 2021.pdf376 (Kbytes)
16TTr46-TTr BCSD.pdf3635 (Kbytes)
17-28-BCBCSD.pdf29925 (Kbytes)
18-705-BCTU.doc127 (Kbytes)
18-705-BCTU (kem Bieu 1,2).xls121 (Kbytes)
18-705-BCTU (kem Bieu 3).xls33 (Kbytes)
27-BCBCSD.pdf3509 (Kbytes)
12596-CVBTCTW.pdf628 (Kbytes)
Ngày: 17/09/2020
Nội dung: - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian: - 01 ngày, 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - Có Thư mời và tài liệu kèm theo; LĐ VPTU; PTH; PKT-XH